Clan Id 2000018712
Creator skyhrz0001
Created At 2019-04-23
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader skyhrz0001
Members Count 34
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [ELEME] LimoniumSpp hidden account
2 [ELEME] sjsjsQAQ hidden account
3 [ELEME] Snowy__Wind 1 #1836 32 3.125% #3034 6 #123636 255 2.352941% #22622
4 [ELEME] Gentlemen_666 0 #0 35 0% #0 3 #208259 311 0.96463% #181716
5 [ELEME] Mograinee 0 #0 0 -100% #0 1 #377434 166 0.60241% #303184
6 [ELEME] murufeng 0 #0 1 0% #0 3 #208259 592 0.506757% #333119
7 [ELEME] Mugi_Neko 0 #0 0 -100% #0 0 #0 5 0% #0
8 [ELEME] 2208945026 3 #221 816 0.367647% #8603 19 #40135 3008 0.631649% #293827
9 [ELEME] aslan5610 2 #563 727 0.275103% #8631 10 #79035 2700 0.37037% #367093
10 [ELEME] ahoxio 0 #0 61 0% #0 1 #377434 176 0.568182% #314318
11 [ELEME] __halcyon__ hidden account
12 [ELEME] accapnrnasp 0 #0 58 0% #0 6 #123636 913 0.657174% #285426
13 [ELEME] 995415667 9 #18 949 0.948367% #7627 10 #79035 1208 0.827815% #226591
14 [ELEME] scarlet_lycoris_ 9 #18 973 0.924974% #7690 22 #33510 2665 0.825516% #227831
15 [ELEME] skyhrz0001 hidden account
16 [ELEME] yinhexi 5 #73 181 2.762431% #3631 9 #87138 448 2.008929% #36289
17 [ELEME] Loo_ng hidden account
18 [ELEME] weiweiisme08 1 #1836 42 2.380952% #4143 2 #268219 304 0.657895% #284693
19 [ELEME] qq1670893914 8 #26 1311 0.610221% #8365 22 #33510 2797 0.786557% #240942
20 [ELEME] F_Alex 0 #0 74 0% #0 7 #108749 311 2.250804% #26196
21 [ELEME] pinkjoe 0 #0 57 0% #0 2 #268219 350 0.571429% #313290
22 [ELEME] Saumlaki 3 #221 1063 0.28222% #8629 11 #72135 2678 0.410754% #358425
23 [ELEME] Richie_vV 0 #0 0 -100% #0 3 #208259 995 0.301508% #379251
24 [ELEME] LeoCardinal 3 #221 673 0.445765% #8558 7 #108749 2044 0.342466% #372368
25 [ELEME] shenilian 0 #0 5 0% #0 6 #123636 486 1.234568% #124979
26 [ELEME] 278046788 1 #1836 35 2.857143% #3390 3 #208259 349 0.859599% #216120
27 [ELEME] TaSiDingGou 0 #0 0 -100% #0 0 #0 32 0% #0
28 [ELEME] Sylvanas_s 0 #0 2 0% #0 4 #169624 892 0.44843% #348935
29 [ELEME] hzl_warrior 0 #0 0 -100% #0 8 #96831 989 0.808898% #233138
30 [ELEME] WYW_211 0 #0 12 0% #0 0 #0 294 0% #0
31 [ELEME] Ag_Dawn 0 #0 6 0% #0 1 #377434 103 0.970874% #179313
32 [ELEME] Pitiless100 0 #0 641 0% #0 3 #208259 882 0.340136% #372836
33 [ELEME] 3142195026 2 #0 307 0.651466% #0 2 #268219 307 0.651466% #287152